មុន្និកា ចូលចិត្ត “ដំណាំ​ធម្មជាតិ រុក្ខជាតិ និងផ្កា”

សួស្ដីអ្នកទំាងអស់គ្នា។ ដឹងទេថា ខ្ញុំចូលចិត្តអ្វី "ខ្ញុំចូលចិត្តរុក្ខជាតិ ជាពិសេសផ្កា"។ជា​ដំបូង​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ខ្ញុំ​និ​យាយ​ពាក្យថា “សួស្ដី​អ្នក​ទំាង​អស់​គ្នា”។  តើ​មិត្ត​ទំាងអស់​ដឹង​ទេ​ថា ខ្ញុំ​ចូលចិត្ត​អ្វី? នែហ៎​ខ្ញុំប្រាប់​អ្នក​ទំាងអស់គ្នា​ចុះ នាង​ខ្ញុំ​មុន្និកា ចូល​ចិត្ត “ដំណាំ​ធម្មជាតិ រុក្ខជាតិ និងផ្កា”។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s