មុន្និកា “ខ្ញុំមិនចេះពិបាកចិត្តនោះទេ”

ពិតជាអស្ចារ្យមែន! ស្នាមញញឹម ដែលពេញទៅដោយមុនស្នេហ៍!។ តើនរណាញញឹមស្រស់ជាងមុន្និកា? ។ តាមពិតទៅ ស្នាមញញឹមមានសារៈសំខាន់ណាស់ សម្រាប់ជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់ ញញឹមបាន​បង្ហាញ ពីសុភមង្គលនៅក្នុងជីវិត។

មុន្និការនិយាយថា “ខ្ញុំមិនចេះពិបាកចិត្តនោះទេ ខ្ញុំនឹងញញឹមរហូត”។ ប៉ុន្ដែមុន្និកា និយាយថា “ខ្លាចតែពេលខ្លះ ខ្ញុំយំ ហាហាស​ ហា”។ ប៉ុន្ដែជាធម្មតានោះទេ មនុស្ស គ្រប់គ្នារមែងមានទុក្ខ និងសប្បាយរស់នៅលាយឡំគ្នា។ ប៉ុន្ដែកុំឲ្យយំច្រើនជាងសើច។ ប៉ុន្ដែមានពេលខ្លះ យំក៏មានផលប្រយោជន៍ យំក៏អាចនាំមកនូវសុខភាព ផងដែរ។ យំក៏អាចក្លាយទៅជាមេរៀនជីវិតសម្រាប់ជីវិត នៅពេលបច្ចុប្បន្ន និងអនាគតផងដែរ៕

សូមឲ្យមុន្និការីករាយជារៀងរហូតណា៎! ពីមនុស្សម្នាក់ដែលគិតដល់អ្នក៕

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s