រដូវវស្សា​ឆ្នាំ​២០១៣​

រដូវ​វស្សា​ឆ្នាំ​២០១៣​នេះ នឹង​ចាប់​ផ្ដើម​​នៅ​ក្នុង​អំឡុង​សប្ដាហ៍​ទី​២ នៃ​ខែឧសភា ហើយ​នឹង​បញ្ចប់​ទៅ​វិញ​នៅ​ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៣។ ព័ត៌មាន​លម្អិត​សូម​អាន​សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន​របស់​ក្រសួង​ធនធាន​ទឹក​និង​ឧត្តុនិយមខាងក្រោម​នេះ​៖

 

nation 114

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s