ក្រសួង​មហាផ្ទៃ​ និងគជប ចេញ​សេចក្ដី​ណែនាំនីតិវិធី​ស្ដីពី​ការ​​បញ្ជាក់​អត្តសញ្ញាណ​​សម្រាប់​​បម្រើ​ឲ្យ​ការ​បោះឆ្នោត​​ជ្រើសតាំង​តំណាងរាស្រ្ត

កាលពីថ្ងៃទី​១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០១៣​ ក្រសួង​មហាផ្ទៃ និងគណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀប​ចំ​ការ​បោះឆ្នោត​ (គ.ជ.ប) បាន​ចេញ​សេចក្ដីណែនាំ​រួម​បន្ថែម​លើ​សេចក្ដីណែនាំ​លេខ​០២៣ សណន ចុះថ្ងៃទី​១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០១១ ស្ដីពី​នីតិ​វិធី​ នៃការ​ស្នើ​សុំ​ និង​ការ​ចេញ​លិខិត​បញ្ជាក់​អត្តសញ្ញាណ​សម្រាប់​​បម្រើ​ឲ្យ​​ការបោះឆ្នោត​​។​

សូមអាន​សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន​លម្អិត​ខាង​ក្រោម​នេះ៖

20 May 2013

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s